Everybody’s Got Somebody Ringtone – Sam Fischer

00:00

Lyrics:

‘Cause evеrybody has somebody who fucks them up for someone new
Everybody has somebody they almost wish they never knew
Somebody to love
Somebody to hate
There’s always someone that got away
‘Cause everybody has somebody who fucks them up for someone new
Someone like you